Для акционеров

17.05.2016 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 19133330

3. Місцезнаходження: 69091 м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, Бульвар Шевченка, 71-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 373-06-00, (056) 373-06-13

5. Електронна поштова адреса: a.popsyeva@imdtyres.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.

Тереньов Іван Владиславович (паспорт СК № 590594, виданий 11.07.1997 р., Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, з 11.05.2016 р. переведений з посади генерального директора ПрАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК"  на іншу посаду (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.05.2016 р.) за власним бажанням. Обіймав посаду генерального директора ПрАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК" з 04.07.2015 р. по 10.05.2016 р.

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.

Винарський Дмитро Васильович (паспорт НЕ № 772571, виданий 18.03.2016 р., Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК" з 11.05.2016 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.05.2016 р.) терміном у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав посади: з 03.03.2000-04.03.2002 рр. -  Голова СТОВ "Агрофірма-Водяники", з 12.05.2005 - 18.03.2016 рр. - директор ТОВ "Проект-Геобуд", з 04.04.2016 - виконавчий директор ПрАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК".

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                           Винарський Д.В.

29.04.2016 г.Річна інформація емітента за 2015 рік
28.02.2016  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК»
18 березня 2016 року

 «Шановний  акціонере  ПрАТ  «ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК»!

Виконавчий орган Товариства повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК» (69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71-а,  код ЄДРПОУ 19133330), що відбудуться о 11.00 годині 18 березня 2016 року  за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71-а.

Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення зборів за вказаною адресою з 10:30 годин до 10:50 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24.00 годину 14 березня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних збо­рів акціонерів Товариства.
 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 6. Затвердження  порядку розподілу прибут­ку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
 7. Про створення у Товаристві Наглядової ради та визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради Товариства
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 11. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та визначення умов їх роботи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
 13. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
 14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції статуту Товариства.
 1. Про обрання уповноваженої особи акціонерів на представлення їх інтересів під час провадження у справі № 908/6183/15 про банкрутство товариства.
 2. Про затвердження значних цивільно-правових угод, що укладаються Товариством

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК» особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитись до 17 березня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10-00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 12-00 до 13-00) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, будинок 71-а, за умови попереднього направлення письмової вимоги про ознайомлення особі, відповідальній за ці дії. 18 березня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється провідний юрисконсульт Попсуєва Альона Вікторівна телефон для зв’язку: (056) 376-33-86.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт). Для представника акціонера додатково для цього мати довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний 2015 р.

Попередній 2014р.

Всього активів

1219624

380020

Основні засоби

235536

258757

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

15908

46125

Сумарна дебіторська заборгованість

967554

72171

Грошові кошти та їх еквіваленти

626

2967

Нерозподілений прибуток

-706102

-419098

Власний капітал

3

3

Статутний капітал

3643

1500

Довгострокові зобов’язання

732568

690357

Поточні зобов’язання  

1189512

107258

Чистий прибуток

   

Середньорічна кількість акцій (шт..)

36430200

15000200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду

179

1725

 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.02.2016 р. в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 31.

Генеральний директор ПрАТ «ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК»                                                               Тереньов І.В.         


11.02.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ІнтерМікро Дельта, Інк"

2. Код за ЄДРПОУ: 19133330

3. Місцезнаходження: 69091 м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 71-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 373-06-00, (056) 373-06-13

5. Електронна поштова адреса: a.popsyeva@imdtyres.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 ІІ. Текст Повідомлення

Згідно інформації, отриманої 11 лютого 2016 року від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", яке здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, а саме реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "ІнтерМікро Дельта, Інк", складеному станом на 10 лютого 2016 року, відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", у зв'язку із чим:

Пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Мармолада Інвестментс Лімітед" (Кіпр) (НЕ 293400), місцезнаходження: Орфеос, буд. 4 В, Нікосія, 1070, Кіпр, зменшився:

Розмір частки акціонера до зміни пакета голосуючих акцій - 100% (15000200 штук).

Розмір частки акціонера після зміни пакета голосуючих акцій - 41,1752% (15000201штук).

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                                       Тереньов І.В.

16.07.2015 - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ІнтерМікро Дельта, Інк"

2. Код за ЄДРПОУ: 19133330

3. Місцезнаходження: 49033 м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 24

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 763-40-61, (056) 763-15-13

5. Електронна поштова адреса: a.popsyeva@imdtyres.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст Повідомлення

 Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.

Скляренко Віктор Григорович (паспорт СН №139091, виданий 28.03.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві) володіє 0,00% у Статутному капіталі Товариства, звільнений з 15.07.2015 р. згідно із п.1 ст. 40 Кодексу законів про працю україни з посади заступника генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" за скороченням штату (Наказ одноособового виконавчого органа Товариства - генерального директора № 753-к від 13.07.2015 р.). Обіймав посаду заступника генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 02.10.2013 р.

Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа, яка б виконувала тимчасово обов'язки заступника генерального директора, не призначалась.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор  Тереньов І.В.

08.07.2015  - Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ІнтерМікро Дельта, Інк"
2. Код за ЄДРПОУ: 19133330
3. Місцезнаходження: 49033 м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 763-40-61, (056) 763-15-13
5. Електронна поштова адреса: a.popsyeva@imdtyres.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://imdtyres.com/dlja-aktsionerov
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 
ІІ. Текст Повідомлення
 
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ № 727458, виданий 08.12.2005 р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, звільнений з 03.07.2015 р. згідно статті 38 Кодексу законів про працю України з посади генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" за власним бажанням (Рішення № 6/2015 акціонера - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від 01.07.2015 р., наказ № 721-к від 03.07.2015 р.). Обіймав посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 18.02.2013 р.
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
 
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Тереньов Іван Владиславович (паспорт СК № 590594, виданий 16.12.2005 р., Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 04.07.2015 р. (Рішення № 6/2015 акціонера - одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від 01.07.2015 р.) терміном у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав посади: 2003-2015 рр. - Генеральний директор ТОВ "РЕАЛХОЛДИНГ".
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор  - Тереньов І.В.
 
29.04.2015 - Річна інформація емітента 2014

20.02. 2015 - ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005 р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, звільнений з 19.02.2015 р. з посади генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (Рішення №1/2015 акціонера – одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від 18.02.2015 р.) у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Обіймав посаду генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»  з 19.02.2014 р
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005 р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00 % у Статутному капіталі Товариства, призначений на посаду генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з 20.02.2015 р. (Рішення №1/2015 акціонера – одноосібного власника 100 % (ста відсотків) акцій Товариства від 18.02.2015 р.) терміном – у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав посади: 2004-2008 рр. – Голова Правління – генеральний директор ЗАТ «Росава», 02.02.2009-12.08.2011 рр. – генеральний директор ВАТ «Дніпрошина», з 11.10.2011 р. – виконавчий директор ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», з 16.01.2012 р. – виконуючий обов’язки генерального директора ВАТ «Дніпрошина», з 30.03.2012-11.02.2013 рр. – генеральний директор ВАТ «Дніпрошина», з 19.02.2014 р. обіймав посаду генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк».
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.
Генеральний директор  -  Р.П. Науменко
8.10.2014   ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Торстен Пол володіє 0,00% у Статутному капіталі Товариства, звільнений з 06.10.2014 р. згідно ст. 38 Кодексу законів про працю України з посади заступника генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»  за власним бажанням (Наказ одноособового виконавчого органа Товариства – генерального директора № 6/10 від 06.10.2014 р.). Обіймав посаду заступника генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з 03.07.2013 р. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення інформації про паспортні дані.
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа, яка б виконувала тимчасово обов’язки заступника генерального директора, не призначалась.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.
Генеральний директор  Р.П. Науменко
30.04.2014 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 

19.02.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005 р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00% у Статутному капіталі Товариства,  звільнений з 18.02.2014 р. з посади генерального директора  ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк"  (Рішення №3/2014 акцiонера - одноосiбного власника 100 % (ста вiдсоткiв) акцiй Товариства  від 17.02.2014 р.) у зв'язку із закінченням строку трудового договору. Обіймав посаду  генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з 18.02.2013р.
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Зміна відбулася у відповідності із Статутом Товариства.
Науменко Роман Петрович (паспорт МЕ №727458, виданий 08.12.2005 р., Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) володіє 0,00% у Статутному капіталі Товариства,   призначений на посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з   19.02.2014 р. (Рішення №3/2014 акцiонера - одноосiбного власника 100 % (ста вiдсоткiв) акцiй Товариства  від 17.02.2014 р.) терміном - у відповідності із Статутом Товариства. Обіймав посади: 2004-2008 р. - Голова Правління - генеральний директор ЗАТ "Росава",  02.02.2009 - 12.08.2011 р.р. - генеральний директор ВАТ "Дніпрошина", з 11.10.2011 р. - виконавчий директор ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", з 16.01.2012 р. - виконуючий обов'язки генерального директора  ВАТ "Дніпрошина", з 30.03.2012 р. - генеральний директор ВАТ "Дніпрошина", з 18.02.2013р. обіймав посаду генерального директора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк".
Вище зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор  Науменко Р.П.